Sistemes de telecontrol

Sistemes de telecontrol

Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) són la millor eina per millorar l’eficiència en la gestió del servei. Incorporar l’ús de noves tecnologies és imprescindible per optimitzar el funcionament del cicle de l’aigua i avançar cap a una gestió 4.0. La gestió 4.0 permet obtenir informació i indicadors del funcionament de la xarxa d’abastament, millorar el temps de resposta en cas d’avaries i facilitar el control remot per part de les persones implicades en el servei.

Fem propostes adaptades a cada client, per la instal·lació de sistemes de telecontrol i la implantació de procediments que millorin la gestió de les xarxes d’aigua.

Facilitem suport tècnic a projectes de:

  • Sistemes de telecontrol de xarxes d’abastament
  • Telelectura de comptadors sectorització de xarxa
  • Monitorització de fuites
  • Implantació de tecnologia GIS intel·ligent per a la gestió de xarxes d’aigua
  • Implantació de controls de procés amb algoritmes d’optimització
sistema-de-telecontrol-xarxa-aigues-engisic-barcelona