Execució

Execució

Els projectes que s’executen requereixen una bona direcció d’obra per assegurar una òptima execució en tots els sentits. Realitzem el control dels treballs, garantim el compliment de les prescripcions, optimitzem els recursos econòmics i assegurem una bona execució per part del contractista.

Assumim la direcció d’obra, la coordinació de seguretat i salut i la vigilància ambiental de projectes propis i de projectes redactats per altres empreses.

Facilitem suport tècnic en:

abastament-tractament-sectoritzacio-aigues-engisic-parets-barcelona
  • Direcció d’obra      
  • Coordinacions de seguretat i salut      
  • Vigilància d’obra
  • Control de qualitat     
  • Estudis tècnics de seguiment de l’obra
  • Assistència tècnica en obra