Depuració i sanejament

Depuració i sanejament​

El sanejament de les aigües residuals és un procés necessari per tal de transportar l’aigua  ja utilitzada cap a un sistema de tractament, previ abocament al medi. La depuració permet garantir que l’aigua és retornada al medi ambient en condicions òptimes, minimitzant l’impacte ambiental i respectant les normatives i directives vigents en matèria d’aigües

Realitzem projectes personalitzats adaptats a cada client, per tal de dissenyar un procés de depuració  adaptat al cabal i la càrrega contaminant de l’aigua residual i amb la tecnologia més apropiada a cada cas.

Facilitem suport tècnic a projectes de construcció o millora de:

  • Estacions de bombament d’aigües Residuals (EBAR)
  • Depuradores ecològiques
  • Xarxes de sanejament urbà
  • Col·lectors, emissaris, sobreeixidors…
depuracio-sanejament-aigues-engisic-barcelona