Indústria

Indústria

Les indústries que consumeixen un volum important d’aigua i/o que aboquen aigua residual amb una gran quantitat de contaminants poden necessitar projectes i estudis per reduir el cost econòmic i l’impacte ambiental del procés productiu.  

Oferim coneixements per reduir el consum d’aigua de les indústries mitjançant l’execució de captacions, l’aprofitament d’aigües pluvials, la reutilització d’aigües o la instal·lació de sistemes de depuració per reduir la càrrega contaminant de l’aigua residual.

Facilitem suport tècnic a la redacció i execució de projectes de construcció o millora de:

serveis-per-a-industries-gestio-de-l-aigua-engisic-barcelona
    • Indústries químiques
    • Indústries metal·lúrgiques
    • Indústries farmacèutiques
    • Indústries agroalimentàries
    • Indústries papereres i adoberes