Projecte d’ampliació de la xarxa de distribució d’aigua regenerada de Granollers

L’actual situació de sequera fa preveure que l’ús de l’aigua regenerada serà una eina indispensable en un futur. L’aigua regenerada és tota aquella que ha rebut un tractament terciari en una estació depuradora per adequar-la a diferents usos posteriors, com el reg de zones parcs i jardins, la neteja de viària, els usos agrícoles, usos industrials, regs de camps de golf…

La utilització d’aigües procedents d’una depuradora, amb els tractaments addicionals que la facin adient per a determinats usos, és una pràctica que possibilita disposar de més recursos hídrics i reduir el consum d’aigua apta per ÚS DE BOCA. Tanmateix, per tal que l’ús d’aigua regenerada no comporti un risc per a la salut de les persones, cal una gestió i un control correctes.

En aquest context, a Engisic hem treballat recentment en la redacció del “Projecte d’ampliació de la xarxa de distribució d’aigua regenerada de Granollers”. Amb aquesta ampliació es preveu que l’aprofitament de l’aigua tractada a l’aiguamoll i l’ERA (Estació de Regeneració d’Aigua) de Can Cabanyes i arribi fins al Parc de Ponent i al Parc del Lledoner, augmentant així l’ús d’aquest recurs en tota la ciutat.