Estudi d'inundabilitat del Torrent de Mas Martí (Roda de Berà, Tarragonés)

Modelització hidrològica d’una conca de petites dimensions (4 km2) de caracter mediterrani (flux esporàdic i torrencial). Simulació hidràulica dels cabals obtinguts a nivell de la conca global i aplicació en el disseny d’una bassa de laminació per la reducció del risc en el tram ubicat a la desembocadura. Modelització hidràulica de les obres de pas existents (pas sota via de ferrocarril), impacte sobre la zona urbana afectada i anàlisi d’alternatives de millora.