Riera de Castellolí- Restauració i manteniment

Completades el conjunt d’actuacions per al manteniment i restauració del tram urbà de la Riera de Castellolí.

Mitjançant l’eliminació d’espècies invasores, la plantació d’espècies autòctones de ribera i la reubicació de sediment, s’assoleix la millora de l’estat d’aquest curs fluvial, el funcionament hidràulic i la qualitat paisatgística de l’entorn.